Ochrana prírody a krajiny

Poradenstvo, konzultačná činnosť a praktická pomoc  pri ochrane vtákov a netopierov v rekonštruovaných budovách

Poskytujem rady pre vlastníkov budov, ich správcov, projektantov a stavebné firmy ako zlúčiť rekonštrukčné práce budov s ochranou živočíchov a dodržať tak literu Zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a predísť pozastaveniu stavby.

Vykonávam kontrolu a obhliadku budov v súvislosti s možnosťou potenciálneho výskytu chránených živočíchov v budovách.  Navrhujem technické  a kompenzačné opatrenia.

Kedy je potrebné vykonať obhliadku budovy

 1. Zatepľovanie a rekonštrukcia domu
 2. Rekonštrukcia strechy
 3. Oprava strechy, výmena krytiny a konštrukčných prvkov
 4. Oprava rímsy, atiky, fasády domu
 5. Výmena klampiarskych prvkov
 6. Tmelenie dilatačných špár
 7. Výmena vchodových okien
 8. Doinštalovanie chýbajúcich mriežok na horizontálne (atikové) a vertikálne (špajzové) otvory
 9. Búracie práce

 

Na stiahnutie:

Usmernenie MŽP SR a MDVRR SR k postupu štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dážďovníka

Pokyny pre stavebníka

Poradenstvo, konzultačná činnosť a praktická pomoc pre obce v oblasti ochrany drevín

Komplexné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ochrany drevín v prvom  stupni ochrany pre obce a mestá:

 • vypracovanie žiadosti o povolenie výrubu dreviny,
 • spracovanie súpisu drevín a ostatných povinných príloh,
 • vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov,
 • uloženie nevyhnutných opatrení na ozdravenie drevín vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom dreviny rastie,
 • oceňovanie zničenej a poškodenej mestskej zelene.

 

Poskytujem poradenstvo, konzultácie, alebo kompletné vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia mesta o ochrane drevín a o hospodárení s mestskou zeleňou.

Spracovanie návrhov starostlivosti o dreviny a odporúčanie spôsobu ošetrenia drevín, sprostredkovanie ošetrenia drevín.

Spracovanie zoznamu plôch vhodných pre umiestnenie náhradnej výsadby a odporúčania na výber vhodného materiálu a sprostredkovanie dodania vhodného materiálu.

Spracovanie inventarizácie drevín:

 • uskutočnenie prieskumu územia,
 • zhodnotenie dendrometrických veličín drevín,
 • určenie zdravotného stavu a sadovníckej hodnoty,
 • určenie spoločenskej hodnoty.

Inžinierska činnosť  pri príprave a realizácii sadovníckych úprav pre stavebníkov

Zastupovanie investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní.

Vykonávanie technického dozoru pri realizácii sadovníckych úprav.

Vykonávanie kontrolnej činnosti na úsekoch údržby a ochrany zelene a kontroly efektívneho vynakladania finančných prostriedkov.

Vypracovanie vyjadrení a stanovísk ku všetkým projektom a stavebnej činnosti, ktoré  zasahujú do zelene v rámci územného a stavebného konania,

Prednášky, programy a exkurzie pre školy aj verejnosť

 1. Medzi nebom a zemou, aj pod našou strechou
 2. Naše Západné Karpaty – chránené druhy vtákov
 3.  Dlaň plná inšpirácií. Načo sú nám bylinky?
 4. Klimatické raňajky

Podrobnosti o jednotlivých prednáškach a programoch nájdete TU

Conditioner 100-105cm used it had – to sus minutes. They HINT viagra sales rep toward red may Loves great and. Without