Cezhraničná spolupráca SR – ČR

Mikroprojekt -Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je připraven, není zaskočen

Prohloubení spolupráce mezi partnery v oblasti kulturních a společenských výměn místních iniciativ na obou stranách příhraničního regionu, s důrazem na propagaci historie, tradic a současného života.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Mikroprojekt – 9 zastavení na Rakovského chodníku

Výsledkom realizácie mikroprojektu je vyznačenie trasy náučného chodníka a inštalácia informačného systému a mobiliáru – prístrešky, informačné tabule, smerovníky, lavičky, odpadkové koše. Súčasťou vybavenia je inštalácia infopanelu do mobilu (prostredníctvom QR kódov) a vytvorenie virtuálneho náučného chodníka na webových stránkach obcí ako aj vydanie propagačných materiálov partnerských obcí o cezhraničnej spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Mikroprojekt – z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave

Cieľom projektu bolo nadviazanie partnerstiev medi obcami a miestnymi iniciatívami. Realizovali sa vystúpenia folklórnych súborov a hudobných telies, prezentovali ľudové remeslá, tradičné výroby,  výstava o histórii obcí. Obce vydali DVD a dvojjazyčnú slovensko – českú publikáciu.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Mikroprojekt – Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj

V rámci projektu sme pripravili umelecké pásmo – vystúpenie vytvorené najtalentovanejšími deťmi partnerských škôl, výstavu výtvarných diel detí a mládeže a  tvorivé dielne zamerané na  zvyky a obyčaje a ľudové remeslá.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Mikroprojekt – K.O.S.E.C.A – Kompostujeme. Odpady separujeme. Ekologická cezhraničná aktivita

Cieľom projektu boli spoločné cezhraničné vzdelávacie a propagačné aktivity v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi – prednášky pre verejnosť, semináre s exkurziou, školenia. V rámci projektu sme vybudovali v obci Košeca vzorové pilotné kompostovisko s využitím systému vermikompostovania.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Podpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty (ER BBK)

Projekt prispel k plánovanému pokračovaniu dlhodobej cezhraničnej spolupráce a k rozvíjaniu ďalších aktivít programu VITRUM PRO FUTURUM, ER BBK – euroregión skla, ktorý sa na jednej strane snaží o zachovanie sklárskeho remesla, o ekonomický rozvoj prihraničných regiónov v ER BBK posilňovaním verejného a súkromného partnerstva, na strane druhej o rozvoj a stabilizáciu ľudského potenciálu v regióne, ako aj o sieťovanie a propagáciu troch sklárskych pilierov z územia ER BBK i celej SR a ČR.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Vytváranie partnerstiev v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

Projekt svojím zameraním prispel k rozvoju spolupráce v oblasti energetiky, v propagácii a aplikácii OZE v mestách a obciach slovenskej a českej strany euroregiónu s pozitívnym cezhraničným dopadom. Rozvoj infraštruktúry na báze obnoviteľnej energie pomáha vytvárať podmienky pre zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva územia.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Modelový vzdelávací environmentálny program pre základné školy v Regióne Biele Karpaty

Realizácia projektu mala zásadný význam pre profesionálny rast pracovníkov školstva v oblasti životného prostredia na slovenskej strane euroregiónu pod mentorskou gesciou českých partnerov s dlhoročnou praxou v environmentálnom vzdelávaní, spolu s vydanou publikáciou Vzorový Environmentálny školský vzdelávací program pre ZŠ.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Environmentálna stratégia ER BBK

Prínosom projektu bola príprava územia na nadchádzajúce implementačné obdobie v oblasti systematického riešenia problémov infraštruktúry ŽP a ochrany prírody a krajiny v cezhraničnej spolupráci v ER BBK.

Chcem sa dozvedieť viac