OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY


• Poradenstvo, konzultačná činnosť a praktická pomoc pri ochrane:
      - vtákov a netopierov v budovách
      - drevín v mestách a obciach


• Spracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny


• Inžinierska činnosť pri realizácii sadovníckych úprav

Chcem sa dozvedieť viac

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO


• Spracovanie Programu odpadového hospodárstva pre mestá a obce


• Vypracovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce o odpadoch


• Prednášky, programy a exkurzie pre školy aj verejnosť


Chcem sa dozvedieť viac

ENVIRONMENTÁLNE PREDNÁŠKY, PROGRAMY A EXKURZIE PRE ŠKOLY A VEREJNOSŤ


• Klimatické raňajky


• Učíme sa nakladať s odpadom


• Kompostovanie bioodpadu


• Naše Západné Karpaty – chránené druhy vtákov

Chcem sa dozvedieť viac

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SR – ČR


• Spracovanie žiadosti o finančný príspevok


• Manažovanie a koordinácia projektov


• Konzultačná a poradenská činnosť
Chcem sa dozvedieť viac

EXKURZIE, SEMINÁRE, ŠKOLENIA, KONFERENCIE, WORKSHOPY, VÝSTAVY


• Organizovanie a realizácia vzdelávacích akcií pre samosprávy, firmy, školy a verejnosť


• Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí


• Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Chcem sa dozvedieť viac